(Tiếng Việt) HỘI NGHỊ GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SPCNCL HÀ NỘI