(Tiếng Việt) CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC HÀ NỘI NĂM 2020