(Tiếng Việt) Phát triển công nghiệp chủ lực: Doanh nghiệp “khát” nguồn nhân lực