(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI tham gia Hội nghị đối thoại doanh nghiệp thành phố Hà Nội