(Tiếng Việt) Tôn vinh 30 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019