(Tiếng Việt) Bộ Công Thương đề xuất giải pháp gỡ khó cho ngành công nghiệp chủ lực