(Tiếng Việt) MỜI THAM GIA HỘI CHỢ VÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2020