(Tiếng Việt) Doanh nghiệp CNCL Hà Nội liên kết cùng phát triển: Công ty CP Khóa Việt – Tiệp và Công ty Lumi Việt Nam hợp tác sản xuất khóa thông minh “Make in Vietnam”