(Tiếng Việt) Tiếp sức cho doanh nghiệp công nghiệp chủ lực