(Tiếng Việt) Doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội: Bắt tay với BIDV, MISA hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số