(Tiếng Việt) Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các Cụm công nghiệp và các Doanh nghiệp sản xuất SPCNCL trên địa bàn Thành phố

(Tiếng Việt) Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các Cụm công nghiệp và các Doanh nghiệp sản xuất SPCNCL trên địa bàn Thành phố

(Tiếng Việt) Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các Cụm công nghiệp và các Doanh nghiệp sản xuất SPCNCL trên địa bàn Thành phố

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.