(Tiếng Việt) SPCNCL: Sản xuất công nghiệp khôi phục ở hầu hết các ngành