(Tiếng Việt) SPCNCL: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, lạm phát được kiềm chế