(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Công nghiệp Hà Nội “hút” vốn đầu tư