(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI tham dự hội thảo: “Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Hà Nội đến năm 2030”