(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nôi: Tập đoàn Sơn Hà, sản xuất xe máy điện EVgo, sản phẩm tiết kiệm năng lượng