(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Chủ tịch Hami đến thăm và làm việc công ty cổ phần nhựa Hà Nội