(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Khai mạc Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023