(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: CADI-SUN nỗ lực chuyển đổi số