(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Hội HAMI ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội doanh nhân tỉnh Cheongju – Hàn Quốc