(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Khai Mạc Hội chợ Sản phẩm công nghiệp chủ lực 2023