(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực được tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2023