Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển SPCNCL năm 2023 của Sở Công Thương

Ngày 16/01/2023 Sở Công Thương Hà Nội ban hành Kế hoạch số 225/KH-SCT thực hiện Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2023;

    • Văn bản sở công thương