Văn bản số 2111/SCT-TTKC ngày 09/05/2022 về việc giới thiệu, mời doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2022

    • Văn bản sở công thương