Công bố kết quả xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

Công bố kết quả xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

Công bố kết quả xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày 8/11, Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Thành phố tổ chức hội nghị đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả xét chọn SPCNCL Hà Nội năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL đã xét chọn được 33 sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCL theo quy định tại Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 ban hành tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018. Trong đó 10 sản phẩm có điểm bình quân cao nhất sẽ được đề nghị công nhận Top 10 SPCNCL Hà Nội năm 2022 (chi tiết tại danh sách kèm theo).Danh sách SPCNCL 2022
Sở Công Thương Hà Nội công khai kết quả xét chọn SPCNCL năm 2022 để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Công Thương Hà Nội (số 331 Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày  20/11/2022 (thời hạn được tính bằng dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp trong giờ hành chính) để Sở Công thương Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố công nhận SPCNCL Hà Nội năm 2022.