SPCNCL Hà Nội: Công khai kết quả xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Năm 2023

SPCNCL Hà Nội: Công khai kết quả xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Năm 2023

SPCNCL Hà Nội: Công khai kết quả xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Năm 2023

Ngày 7/11/2023, Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Thành phố tổ chức hội nghị đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả xét chọn SPCNCL Hà Nội năm 2023 theo Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 của UBND Thành phố.

Kết quả đã xét chọn được 33 sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCL theo quy định tại Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 ban hành tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 và Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 banh hành tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018. Trong đó 10 sản phẩm có điểm bình quân cao nhất sẽ được đề nghị công nhận Top 10 SPCNCL Hà Nội năm 2023 (chi tiết tại danh sách kèm theo).Danh sách SPCNCL Hà Nội 2023

Sở Công Thương Hà Nội công khai kết quả xét chọn SPCNCL năm 2023 để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Công Thương Hà Nội (số 331 Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày  24/11/2023 (thời hạn được tính bằng dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp trong giờ hành chính) để Sở Công thương Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố công nhận SPCNCL Hà Nội năm 2023.