Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2021

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2021

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày 11 tháng 03 năm 2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021 với các mục tiêu:

  1. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SPCNCL đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025;
  2. Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp giá trị gia tăng cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường;
  3. Nâng cao sức cạnh tranh của các SPCNCL Thành phố, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.
  4. Thu hút sự tham gia của 20 – 25 doanh nghiệp với khoảng 25 – 30 sản phẩm được công nhận là SPCNCL Thành phố năm 2021; Phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố.

Giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu, kết quả đề ra, không trùng chéo. Các sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện.

Kế hoạch số 60 của UBNd thành phố Hà Nội về SPCNCL năm 2021